Waarom voert de gemeente Lansingerland Diftar in?

Wij voeren Diftar in om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld over de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden.

Als we niets doen, om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Het doel van het nieuwe beleid is dan ook om de totale kosten en de kosten per inwoner beheersbaar te houden.

Diftar stimuleert om het afval beter te scheiden. Uw gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drinkpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is dus belangrijk dat u uw afval zo goed mogelijk scheidt. Daarnaast betaalt een huishouden met minder restafval door het invoeren van Diftar minder afvalstoffenheffing dan een huishouden waar de inwoners het afval minder goed scheiden.

Eind 2020 vroegen we inwoners van onze gemeente in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Van de uitkomsten is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen.

Weten wat uw verwachte kosten voor het aanbieden van restafval zijn? Gebruik de rekenhulp.

De tarieven voor het aanbieden van restafval veranderen per 1 januari 2023. Via onderstaande rekenhulp kunt u inschatten wat uw kosten voor het jaar 2023 kunnen worden. U betaalt alleen voor het aanbieden van restafval. Hoe goed u uw afval scheidt heeft invloed op hoeveel u betaalt. Scheidt u goed en houdt u weinig restafval over? Dan betaalt u minder dan wanneer u uw afval niet goed scheidt.

Kies het type aanbieding dat voor u van toepassing is. Geef daarna aan hoeveel restafval u per week, maand of jaar verwacht aan te bieden.

1
1
1
1
1
Totale kosten per jaar*

* De rekenhulp geeft een schatting. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Mijn Restafvalteller

Het is mogelijk om zelf te bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ van het SVHW (heffingsinstantie). Op de website van het SVHW gaat u naar ‘Mijn SVHW’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’. U ziet voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden en wat de variabele kosten tot die maand voor u zijn. Uw aanbiedingen van restafval komen maandelijks in de Restafvalteller te staan. In de 2e helft van de maand ziet u uw gegevens terug van de voorgaande maand.

Welk afval gaat u beter scheiden om uw restafval te verminderen?

GFT scheiden

Tips om GFT te scheiden? Klik hier.

PMD scheiden

Tips om PMD te scheiden? Klik hier.

Nog meer tips om goed afval te scheiden? Klik hier

Wat verandert er in de afvalinzameling?

 • Voor inwoners die gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers blijft de inzameling hetzelfde.
 • Voor inwoners die gebruik maken van minicontainers voor restafval blijft de inzameling ook hetzelfde.
 • De milieuparken met ondergrondse containers voor de diverse afvalstromen blijven ook.
 • Op verschillende plekken zijn er eind 2021 extra glascontainers geplaatst. De huidige capaciteit van de containers is op dit moment voldoende. Dit houden wij in de gaten voor alle afvalstromen. Waar nodig kan uitbreiding van het aantal containers in de toekomst plaatsvinden als de noodzaak zich voordoet.
 • Voor inwoners die gebruik maakten van een inpandige restafvalcontainer is gezocht naar een oplossing waarbij ook zij gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het restafval. Deze inwoners hebben een brief ontvangen met de veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.
 • Bewoners van appartementencomplexen die nog geen GFT container bij het appartement hebben, hebben ook een brief ontvangen over alle veranderingen die ingaan op 1 januari 2023.

Alle inwoners ontvangen in januari 2023 nog een bewonersbrief. Heeft u de eerder verstuurde brieven gemist? Neem dan contact op met afval@lansingerland.nl, dan sturen wij deze brief alsnog naar u toe.

Afvalcoaches

We zetten ook afvalcoaches in bij wie u terecht kunt voor vragen en concrete tips. U vindt ze bij evenementen, het afvalbrengstation of ze komen bij u aan de deur. De afvalcoaches houden ook speciale spreekuren. Vanaf 2023 worden er nieuwe data voor de inloopspreekuren bekend gemaakt. Houdt hiervoor de website in de gaten.

Plan gerust een afspraak in om uw vragen aan de afvalcoach te stellen. Dit kan door een mail te sturen naar: afvalcoach@lansingerland.nl

Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden er voor het aanbieden van restafval?

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

 • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
 • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
 • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

De verordening Afvalstoffenheffing stelt de raad op 22 december vast. Daarmee worden de tarieven definitief. Indien de tarieven wijzigen worden deze aangepast op de website van de gemeente en op de campagne website Samen halen we er alles uit.

Hoe ziet de gemeentelijke belasting voor afval (Afvalstoffenheffing) er per 1 januari 2023 uit?

De gemeentelijke belasting voor afval bestaat per 1 januari 2023 uit 2 delen:

 • een vast tarief per huishouden
 • een variabel deel afhankelijk van het restafval dat u aanbiedt (tarief per opening bovengrondse of ondergrondse container voor restafval of tarief per aanbieding minicontainer voor restafval)

Het vaste deel voor 2023 is € 226,21 per jaar en is voor ieder huishouden hetzelfde. Dit bedrag betaalt u voor al het afval, behalve restafval.

Daarnaast betaalt u een variabel deel. Dit betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt. Hierbij maakt het niet uit hoe vol de zak of minicontainer is, omdat u niet per kilogram betaalt. Afhankelijk van de manier waarop het restafval wordt aangeboden zijn de tarieven per aanbieding als volgt:

  • Verzamelcontainer – € 1,68 per ontgrendeling
  • 140L minicontainer – € 3,92 per aanbieding
  • 240L minicontainer – € 6,73 per aanbieding

Het variabele deel betaalt u bovenop het vaste deel van € 226,21 per jaar.

De verordening Afvalstoffenheffing stelt de raad op 22 december vast. Daarmee worden de tarieven definitief. Indien de tarieven wijzigen worden deze aangepast op de website van de gemeente en op de campagne website Samen halen we er alles uit.

Ga ik betalen per kilogram restafval?

Nee, uw restafval wordt niet gewogen. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u uw grijze minicontainer voor restafval aanbiedt om te legen óf per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent met uw afvalpas.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval heb aangeboden?

Ja, dit kan via ‘Mijn Restafvalteller’ op de website van het SVHW. Op de restafvalteller ziet u voor uw huishouden wanneer er restafval is aangeboden. Vanaf januari 2023 is de restafvalteller te zien voor inwoners van Lansingerland. De aanbiedingen restafval komen maandelijks in de restafvalteller te staan. Na het verstrijken van de maand vind u in de restafvalteller uw gegevens terug van de voorgaande maand.

U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn Aanslagen’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Zijn er uitzonderingen voor medisch afval en (baby) luiers?

Als u extra afval heeft vanwege een medische aandoening kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Woont u in een grondgebonden woning? Dan kunt u een gratis tweede minicontainer voor restafval aanvragen. Het gaat om onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal. U kunt de gratis extra minicontainer aanvragen door een mail te sturen naar afval@lansingerland.nl. In de aanvraag legt u uit waarom u door uw medische situatie een extra minicontainer nodig heeft. Zorgt u voor een bewijs van bijvoorbeeld een apotheek of zorgverzekeraar. U hoeft dit bewijsstuk niet mee te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij een controle uitvoeren op oneigenlijk gebruik. Vermeldt u duidelijk of het om een nieuwe aanvraag gaat of een verzoek om vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor een extra container die u al heeft.

Heeft u geen minicontainer en maakt u gebruik van de ondergrondse container? Dan kunt u kwijtschelding krijgen voor een aantal aanbiedingen van restafval in de ondergrondse containers. Deze aanvraag kunt u doen door een mail te sturen naar afval@lansingerland.nl. Uw aanvraag komt binnen bij Vakgroep Afval en Schoon. Zij nemen uw aanvraag in behandeling. Voor 1 januari 2023 wordt u verder geïnformeerd over de toepassing van de kwijtschelding.

Indien de kwijtschelding niet meer nodig is (verhuizing, overlijden, etc.) dient vanuit het huishouden melding te worden gemaakt zodat de kwijtschelding kan worden stopgezet.

Als het nieuwe afvalbeleid in gaat blijft er sprake van deze speciale regeling voor mensen met medisch afval zoals incontinentiemateriaal.

Luiers mogen op dit moment bij het restafval. We kunnen luiers nog niet goed gescheiden verwerken. Als dit in de toekomst wel kan, dan kan er een uitzondering komen voor (baby)luiers. Als alternatief kunt u gebruik maken van wasbare luiers om zo uw luierafval flink te verminderen.

Pilot wasbare luiers

De gemeente is, in samenwerking met Nappy’s, met een pilot wasbare luiers gestart. Hierbij hebben zich 30 deelnemers aangesloten. De pilot duurt een half jaar, waarbij jonge ouders de uitdaging aan gaan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers te verminderen. In november 2022 is er een tussenevaluatie geweest. Hiervan hebben wij de uitkomsten gedeeld. Zodra er meer bekend is over de uiteindelijke uitkomsten en het eventuele vervolg van de pilot zullen wij dit op onze website communiceren.

Wanneer ga ik betalen?

Het vaste deel van € 226,21 betaalt u begin 2023. Voor het restafval dat door u in 2023 is aangeboden betaalt u begin 2024 het variabele deel. Deze twee momenten zijn gescheiden, omdat eind 2023 het aanbod van het restafval door uw huishouden inzichtelijk is. Op basis van dit aanbod richten wij het variabele deel van de heffing in.

Via de Restafvalteller van het SVWH, die in januari 2023 beschikbaar komt, houdt u makkelijk bij hoe vaak u elke maand uw restafval heeft aangeboden. Hierdoor komt u aan het einde van het jaar ook niet voor verrassingen te staan. U vindt de Restafvalteller op de website van het SVHW. Daar gaat u naar ‘Mijn Aanslagen’ en vervolgens kijkt u bij ‘Mijn Restafvalteller’.

Hoe wordt geregistreerd hoe vaak er afval wordt aangeboden?

Alle grijze minicontainers zijn voorzien van een chip. Deze chip is gekoppeld aan uw huisadres. Als uw minicontainer door de inzamelwagen wordt geleegd, wordt dit door speciale apparatuur geregistreerd. Als er minicontainers op straat staan die geen chip hebben, dan worden ze niet geleegd.

Bij gebruik van de ondergrondse container registreert uw afvalpas (deze is geregistreerd op uw huisadres) dat u afval aanbiedt.

Wilt u meer weten?

Lees alle veelgestelde vragen op de site van gemeente Lansingerland of neem contact op met de klantenservice van Renewi via: